സംസ്കാരം

ഗുഒഗുഅന്ഗ് എല്ലാ അംഗം കയറി ഗുഒഗുഅന്ഗ് ഉരുക്കി എല്ലാവരും ബുദ്ധി സാധ്യതകൾ സജീവമാകുന്നു മാത്രമേ ഗുഒഗുഅന്ഗ് തുടർച്ചയായി വികസിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം.

ആ അടിസ്ഥാനമാക്കി "പ്രയാസം പര്യവേക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം" കമ്പനി സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ജന്മനാട് ഉണ്ടാക്കി ഗുഒഗുഅന്ഗ് ഒരു പ്രത്യേക എന്റർപ്രൈസ് സംസ്കാരം ഗതിവേഗം നൽകാൻ പല തരത്തിൽ ഗുഒഗുഅന്ഗ് ആളുകളുടെ സമഗ്രമായ യോഗ്യത സ്ഥിതിയെന്ത് എന്ന ഐക്യപ്പെടലിനെ ഫോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി.

ചിത്രം (1) ചിത്രം (2)

ചിത്രം (3) ചിത്രം (4) ചിത്രം (5) ചിത്രം (6)

ചിത്രം (7) ചിത്രം (8)

ചിത്രം (9)


WhatsApp Online Chat !